Organizacja roku 2020/2021 !

Przedszkole Kids World funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty i rozporządzaniem MENiS. Jest niepubliczną placówką wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawa pod nazwą Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny  „Kids World” pod nr 238/PPN.

Organizacja naszej placówki terapeutycznej oparta jest na oddziałach. Oddział to grupa od 3 do 5 dzieci. Każdy oddział powierzony jest opiece dwóm nauczycielom-terapeutom (pedagodzy specjalni i edukacji przedszkolnej, psycholodzy, logopedzi, SI, fizjoterapeuta).

Dodatkowo  z dziećmi pracują terapeuci-specjaliści, zarówno na zajęciach indywidualnych jak i grupowych. Czas trwania zajęć jest dostosowany indywidualnie do aktualnych możliwości rozwojowych dziecka.

Działamy codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-14:00 (w godz. 14:00- 16:00 – świetlica).

 

Terapia

Dla każdego dziecka przygotowywany jest indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, który zawiera cele zarówno edukacyjne jak i terapeutyczne.

Zajęcia przedszkolne prowadzone są zgodnie z podstawą programową zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W placówce zajęcia prowadzone są w systemie indywidualnym oraz grupowym. Szczegółowy program edukacji i terapii dostosowujemy do potrzeb dziecka i możliwości psychofizycznych. Zapewniamy opiekę i edukację obejmującą:

Zajęcia indywidualne:

 • zajęcia logopedyczne 
 • terapię Integracji sensorycznej 
 • zajęcia z psychologiem
 • zajęcia z pedagogiem
 • fizjoterapię
 • TSR

Zajęcia grupowe:

 • realizację podstawy programowej
 • TUS
 • RRWS
 • muzykoterapię
 • sensoplastykę
 • arteterapię
 • inne zajęcia dostosowane do potrzeb dzieci (np. zajęcia cykliczne)
 • realizacja Opinii o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju

Co proponujemy

 • opiekę wielospecjalistycznego zespołu terapeutów,
 • indywidualne podejście do każdego dziecka i zapewnienie mu komfortowych warunków, aby mogło w pełni realizować przewidziany w podstawie program,
 • realizację  programów autorskich powstałych na terenie przedszkola,
 • indywidualne zajęcia terapeutyczne prowadzone na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju lub opinii o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • spotkanie z terapeutami i wychowawcami pracującymi z dzieckiem w miarę potrzeb rodziców,
 • Dla dzieci gotowych do integracji w większych grupach przedszkolnych, możliwość przeniesienia do Przedszkola Integracyjnego.

Plan dnia (do wglądu)