Klauzula informacyjna RODO o przetwarzaniu danych osobowych

Informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Integracyjne Przedszkole Niepubliczne „Kids World” z siedzibą przy ul. Wybornej 4 w Warszawie (kod pocztowy: 03-681), tel.: 517 218 077, 517 203 017, adres e-mail: przedszkole@kidsworld.edu.pl, strona: www.kidsworld.edu.pl,

2. Celem zbierania danych jest realizacja Statutowych obowiązków Placówki Kids World

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Statutowych obowiązków placówki. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizacja wyżej wymienionego celu.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, od zakończenia diagnozy/terapii.

 

……………………………..

 Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego wnioskodawcy