Zapraszamy  dzieci z niepełnosprawnością, o specjalnych potrzebach edukacyjnych i terapeutycznych w wieku od 2,5 lat do 7 lat, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  (wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, ze względu na:

–  niepełnosprawność ruchową

–  zaburzenia ze spektrum autyzmu

– Zespół Aspergera

– wadę słuchu

– niepełnosprawność sprzężoną

– dzieci z zespołami genetycznymi.

W sprawie rekrutacji należy kontaktować z nami drogą mailową bądź telefoniczną pod numerem: 517-218-077 lub 517-203-017.

Dokumenty konieczne to:

– orzeczenie o kształceniu specjalnym, wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną 

– aktualną (lub ostatnią posiadaną) dokumentację diagnostyczno-terapeutyczną dziecka, która odzwierciedla poziom funkcjonowania dziecka, uwzględnia jego potrzeby terapeutyczne

– inną dokumentację, którą rodzice dziecka uznają za stosowaną nam przedstawić.

Zespół nauczycieli i terapeutów, na podstawie przedstawionej nam dokumentacji oraz po spotkaniu z rodzicami i dzieckiem, podejmie decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola.